Persondatapolitik

Persondatapolitik / GDPR


Her finder du oplysninger om vores behandling af personoplysninger som vi har registreret om dig som kunde hos The Pilates room


1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

The Pilates Room v/ Christel Bilde Stephens er den dataansvarlige. Du finder vores kontaktoplysninger her:


The Pilates Room

M.D.Madsensvej 16 1.sal

3450 Allerød

Telefon: +45 31208712

Mail: info@thepilatesroom.dk


2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne registrere dig som kunde i vort bookingsystem (Supersaas) samt for på bedste måde at kunne give den rette undervisning i Pilates.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:


Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.

Legitime interesser, der forfølges med databehandling

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af voresundervisning/klasser for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at registrere brug af klip på klippekort.


3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., tidspunkt for undervisning / klasser


Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger i form af tidligere og nuværende skader, operationer, samt evt. behandlingsforløb tidligere og pågående.


4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

bookingsystem Supersaas, som vi har indgået en databehandler aftale med, i overensstemmelse med EU GDPR regler. Se kopi af deres kontrakt med The Pilates Room her: https://www.supersaas.com/info/data_processing_agreement


5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.


6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende fitnessforløb, dels forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.


7. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.


Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.


8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en nedenstående rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til at begrænse databehandlingen

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk/


9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.